Браншови стандарт за праховите покрития


Професионална секция „Прахови покрития" към СБВПФ разработи браншови стандарт за праховите покрития. Стандарта обхваща изискванията за полагане, проследяване на производствения процес и качеството на покритието върху алуминий и неговите сплави за архитектурни приложения. За да се определи дали покритието отговаря на изискванията на клиента, резултатите трябва да бъдат измерими и в съответствие с техническите спецификации.


Предимствата,  които дават този подход са:

- гарантиране качествата на покритието - тъй като към момента няма стандарт, на база на който фирмата извършваща праховите покрития да може да оцени съответствието и съответно да декларира покриване на изискванията, ние се ангажираме да проследим целия процес и да гарантираме правилното изпълнение;

- сигурност срещу последващо оспорване от страна на инвеститор или друго заинтересовано лице - чрез изготвяне на правилно /коректно и пълно/ задание за изискванията към праховото покритие и получаване на сертификат, че то отговаря на това задание, гарантира покриване изискванията на възложителя и евентуалните му претенции да не заплати услугата;

- подобряване конкурентостта  на продукта - повишаване удовлетвореността на клиента, чрез доказване на качествено и коректно изпълнение на зададените от него изисквания;

- дълготрайност и визия - устойчивостта праховите покрития с доказано качество на покритието, гарантира дълготрайност на боядисаната повърхнина, запазване яркостта на цвета и визията на всеки един детайл.

Стандарат можете да намерите във файла по-долу.


 


Документи