Кои сме ние?


Българска асоциация на фасадната индустрия /БАФИ/
е новото име на Сдружение “Български врати, прозорци и фасади”. Асоциацията е създадена през 2004 г. и е редовен член на Българска Стопанска Камара /БСК/, Българска търговско-промишлена палата /БТПП/ и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/.

Организацията ни е сдружение с идеална цел и обединява български и чуждестранни фирми производители, търговци и вносители на врати, прозорци, заключващи системи, обков, профили, стъклопакети, уплътнители и машини за производство.

Високият професионализъм и доброто име на членовете на асоциацията са предпоставка за реализацията на амбициозните задачи и цели, довели до необходимостта от създаването на организацията. БАФИ защитава интересите на фирмите в страната, води активен диалог с държавните институции и ведомства в защита на законните права на своите членове, проучва и подпомага решаването на казуси, свързани с правните, икономически, финансови, екологични, митнически и други аспекти от дейността на фирмите от бранша. Бизнес сдружението организира семинари и конференции, които освен че подпомагат професионалното развитие на специалистите от гилдията, са отлична възможност за установяване на делови отношения със сродни международни организации и търговски партньори.

Българска асоциация на фасадната индустрия предлага: правна защита на членовете на асоциацията, намиране на нови пазари и осъществяване на външнотърговски контакти, проучване на нови делови партньори, издаване на референции за българските членове на БАФИ, както и редица други услуги, така необходими в международната търговска дейност на българските фирми.

Асоциацията има за цел да предоставя на фирмите от бранша информация за последните тенденции в дизайна на продуктите, новите материали, технологии и оборудване, за новите тенденции на пазара, за проектни решения. Членовете на асоциацията са подписали кодекс по етика в стопанската дейност, ръководени от желанието за изграждане на условия за коректни пазарни отношения, утвърждаване на принципите на лоялната конкуренция и съобразяване с изискванията на добрите практики, утвърдени във вътрешните и международните стопански взаимоотношения, като придават особено значение на принципите на етиката в стопанската дейност.

БАФИ проучва възможности за реализиране на проекти с външно финансиране или субсидиране по програми на международните финансови институци или други неправителствени организации. Това е атрактивна перспектива за много от българските фирми, работещи в сферата на производството, тъй като може да осигури достъп до кредитни линии и свежи пари за развитие на бизнеса.

В офисa се осигуряват консултантски, информационни и други видове услуги на фирмите, членуващи в БАФИ. Управителният съвет и служителите на в офисите на Сдружението са готови да направят проучване по всеки възникнал делови въпрос и да предприемат съответните законосъобразни действия, за да защитят интересите на обединените в БАФИ предприятия за врати и прозорци.

Ние предлагаме на всички наши партньори сътрудничество по всички общи въпроси, в името на подобряване на бизнес-климата и повишаване качеството на предлаганите услуги и продукти.МИСИЯ на Българска асоциация на фасадната индустрия

 

Нашата мисия е да създаваме по-добра бизнес среда за бранша, за да заеме заслужено и уважавано място в обществото.

 

ЦЕЛИ:

 • да защитава интересите на всички свои членове и обществото
 • да налага професионални стандарти и ясни правила за работа в бранша
 • да провежда целенасочена политика за ограничаване на сивия сектор в бранша
 • да работи за създаване на професионалисти в бранша и задържането им в България
 • да подобрява имиджа на бранша
 • да допринася за устойчив икономически растеж в бранша

  

ДЕЙНОСТИ:

 • Поддържа браншови Регистър на фирмите производители на прозорци, фасади и стъклопакети
 • Поддържа Регистър на правоспособните монтажници
 • Разработва системи за вътрешен производствен контрол в предприятията
 • Провежда активна политика за информиране и обучение на своите членове относно  законовата уредба и стандарти в бранша
 • Предоставя на своите членове консултантска и административно-правна помощ
 • Подпомага участието на фирмите-членове при участие в изложения в България
 • Подпомага своите членове при изпитвания и сертифициране на продукти в български и европейски лаборатории
 • Води активен диалог с държавните, областните и общинските органи и институции
 • Работи активно с контролните институции на държавната администрация
 • Поддържа отношения със сродни национални и международни организации
 • Разработва стратегия за създаване и обучение на кадри за нуждите на бранша
 • Разработва ръководства и правила за монтажМнения на колеги: 


„Участвам просто защото така трябва, чисто на принципна основа."

„Полезно, защото съм убеден, че само заедно с повечето колеги и фирми от бранша можем да защитаваме интересите си. Опознаването, сътрудничеството и обмяната на опит с другите членове на асоциацията."

„Всички основни фирми в бранша са членове на организацията. Поддържане на контакти с най-важните фирми бранша."

„Една организация, в която има общи и обединяващи всички членове цели и интереси. За мен единствената организация, към която мога да се обърна за защитита интересите ни пред държавата."

„Тази организация не е частна фирма и мога да се обърна към нея за обективно мнение."

„Най-ценното предимство от членството в асоциацията е да се контактува с браншовата общност, да се обменя опит и създават връзки между членовете. Много полезна е възможността да се събира, анализира и предоставя на членовете на асоциацията информация за нормативната база на бранша."